Politika privatnosti

Privredno društvo „Kripto Šume d.o.o“ sa sedištem na adresi Veljka Dugoševića 54, 11050 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21917133, PIB: 113707186 (u daljem tekstu: ,,Kompanija”) odgovorno i ozbiljno pristupa zaštiti podataka o ličnosti koje prikuplja od vas.

Rukovalac vašim podacima o ličnosti je Kompanija koje vaše lične podatke prikuplja i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu „Zakon“), kao i u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Prikupljeni podaci se obrađuju zakonito i transparentno i isključivo u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni. Prikupljeni podaci o ličnosti su tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, kompanija preduzima sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave.

Ova Politika privatnosti se primenjuje u vezi sa podacima o ličnosti koje Kompanija prikuplja radi informisanja korisnika sajta i odgovaranja na pitanje koje korisnici sajta postavljaju kompaniji, a odnosi se na sva lica koja kontaktiraju Kompaniju putem kontakt forme dostupne na https://forests.digital (u daljem tekstu „Sajt“) i podstranicama sajt-a.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, podacima koje smo o vama prikupili i/ili bilo kojim drugim zahtevom u vezi sa predmetnim podacima molimo vas da nas kontaktirate putem mejl adrese contact@forests.digital.

1) Vaši podaci o ličnosti koje prikupljamo

a) Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama

Kompanija prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama:

Vaše ime i prezime;

Vašu email adresu.

Informacije koje navedete prilikom kontaktiranja Kompanije.

b) Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Kada pristupite ili vršite pretragu na Sajtu, Kompanija automatski prikuplja određene podatke o vama. Ovo uključuje:

Podatke o posetiocu. Prikupljamo određenu količinu podataka od onog trenutka kada stignete na Sajt. Ovo može uključiti podatke o hard disku ili softveru vašeg računara (IP adresa, pretraživač, domen, vreme pristupa, lokacija) koji nam omogućavaju da pružimo prilagođen korisnički pristup Sajtu.

Informacije koje smo prikupili uz pomoć kolačića. Izvor iz kog nam stižu podaci o vama kao korisniku su i kolačići, to su male jedinice podataka koje vaš internet pretraživač skladišti na uređaju putem kojeg pristupate našoj internet stranici i upućuje ih ka nama kada ste na našoj internet stranici. Ove podatke koristimo kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo, da razumemo bolje vas i vaše potrebe i da njima prilagodimo izgled sadržaja naše internet stranice. Zbog važnosti svih ovih podataka, prvo obaveštenje koje dobijate kada uđete na naš sajt je baš u vezi sa kolačićima. Dodatne informacije o kolačićima sadržane su u daljem tekstu ovog dokumenta pod naslovom „Kolačići“.

Podatke o lokaciji. Možemo dobiti i obraditi podatke u vezi sa vašom lokacijom. Na primer, možemo prikupiti podatke o jedinstvenoj lokaciji vašeg mobilnog uređaja (uz pomoć GPS ili Bluetooth tehnologije). Takođe, vašu približnu lokaciju možemo dobiti i uz pomoć IP adrese.

2) Svrha obrade podataka i pravni osnov

Obrada vaših ličnih podataka vrši se u elektronskom formatu i može da obuhvati naročito sledeće radnje obrade: prikupljanje, razvrstavanje, korišćenje, analiziranje, otkrivanje, deljenje, čuvanje i brisanje.

Podatke o vama obrađujemo kako bismo:

izgradili, održavali i poboljšali naš Sajt;

poboljšali doživljaj, vas kao korisnika, koji imate kada pretražujete sadržaj na našem Sajtu;

vam pružili one informacije koje vas zaista interesuju i u obliku koji u najvećoj meri odgovara vašim potrebama i preferencijama;

analizirali trendove koje naši korisnici svakodnevno postavljaju pred nas kao izazove kojima težimo;

vas redovno obaveštavali o svim projektima, događajima i novostima u okviru Kompanije (podsećamo vas da se u svakom trenutku možete odjaviti sa naše newsletter liste);

Saglasnost za obradu vaših ličnih podataka je pravni osnov za njihovu obradu u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) Zakona, i možete je opozvati u svakom trenutku, s tim da opoziv ne utiče na zakonitost obrade vaših ličnih podataka koja je vršena pre tog opoziva. U slučaju opoziva, dalja obrada vaših ličnih podataka će prestati u najkraćem razumno mogućem roku, osim u slučaju kada za obradu postoji drugi pravni osnov.

Takođe vaše podatke prikupljamo kako biste bili obavešteni o svim projektima, događajima i novostima u okviru Kompanije (u daljem tekstu „Direktni marketing“). Vaše podatke i u ovu svrhu prikupljamo i obrađujemo u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) Zakona, tj. na osnovu vašeg pristanka. Međutim, vaš pristanak da vaše podatke obrađujemo u svrhu Direktnog marketinga mora biti dat nezavisno i odvojeno od pristanka koji dajete za obradu vaših podataka o ličnosti. U tom smislu, odvojeno možete povući vaš pristanak da se vaši podaci o ličnosti koriste u svrhu Direktnog marketinga i to slanjem mejla na sledeću mejl adresu: contact@forests.digital. Ukoliko to i učinite, vaši podaci se neće više koristiti u svrhu Direktnog marketinga.

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka može da bude i ostvarivanje legitimnog interesa Kompanije ili trećeg lica, a sve u vezi sa funkcionisanjem naše internet stranice i/ili postupanjem koje se odnosi na korišćenje naše internet stranice.

3) Kako koristimo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo uz vašu izričitu saglasnost, ili ukoliko postoji drugi osnov koji svoje utemeljenje ima u Zakonu. Vaši podaci o ličnosti neće biti korišćeni za druge svrhe, osim one zbog koje su prikupljeni, a o kojoj svrsi ste obavešteni. Ako Kompanija u bilo kom trenutku bude nameravalo da dalje obrađuje vaše podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su predmetni podaci prikupljeni, obavestićemo vas o toj drugoj svrsi, kao i o svim drugim elementima koje propisuje Zakon. Svi članovi našeg tima vaše podatke će čuvati poštujući načelo privatnosti.

4) Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo vašu saglasnost.

5) Deljenje vaših podataka o ličnosti

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg izričitog pristanka, niti razmenjivati sa licima izvan sistema pripreme, uređivanja i tehničkog održavanja internet stranice (koji mogu biti zaposleni u Kompaniji ili treća lica sa kojima Kompanija ima ugovor o pružanju usluga izrade i održavanja ove internet stranice, kao i njihovi podizvođači). Vaši lični podaci su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa, kako u slučaju kada ih mi direktno obrađujemo, tako i onda kada to čine ta treća lica sa kojima imamo zaključene ugovore, odnosno njihovi podizvođači.

Kada sa nama podelite određene informacije o sebi, postoji grupa ljudi kojima su te informacije dostupne.

Kada nam se javite putem kontakt forme na internet stranici ili direktno putem mejla, sadržaju tog mejla imaju pristup samo zaposleni koji su odgovorni za komunikaciju sa vama. Sadržaj vašeg mejla ne delimo, ne prodajemo niti poklanjamo licima koja nisu naši zaposleni.

Izuzetke predstavljaju lica koja nisu deo našeg tima ali mogu imati pristup vašim podacima zbog toga što su:

Naši partneri. Vaše podatke možemo podeliti sa poslovnim saradnicima, konsultantima, i drugim pružaocima usluga kojima su ti podaci potrebni kako bi nam pomogli u izvršavanju dnevnih aktivnosti, kao i aktivnosti vezanih za Konferenciju.

Predstavnici državnih organa. Vaše podatke ćemo podeliti sa predstavnicima državnih organa, ukoliko za to bude postojao pravni osnov i zvaničan zahtev. U slučaju da nam takav zahtev stigne, vlasnika podataka ćemo u najkraćem roku obavestiti o tome osim ukoliko je zakonom predviđeno da to ne smemo da učinimo.

Takođe, vaše podatke možemo upotrebiti radi pokretanja i vođenja odgovarajućih pravnih postupaka u slučaju da vaša aktivnost na našoj internet stranici i/ili u vezi sa njom predstavlja povredu ove politike privatnosti, pravila korišćenja naše internet stranice, drugih postojećih pravila i procedura i/ili zakona ili drugih pravnih propisa Republike Srbije, a sve kako bismo zaštitili naša prava, prava kompanija koje su naši članovi i/ili drugih korisnika naše internet stranice ili bilo kog drugog lica.

Prilikom kreiranja različitih izveštaja o trendovima na našoj internet stranici, vaši podaci mogu biti inkorporirani u grupne prikaze pojedinačnih trendova, ali tako da ni u kom slučaju neće biti moguća identifikacija vas kao korisnika.

6) Vaša prava u skladu sa Zakonom

U skladu sa važećim Zakonom, imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

Pravo na pristup podacima o ličnosti – Imate pravo da od nas dobijete potvrdu o tome da li obrađujemo lične podatke koji se odnose na vas, a takođe, ako je to potrebno, da zatražite pristup predmetnim ličnim podacima.

Pravo na ispravku i dopunu podataka o ličnosti – Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo da se vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da vaše nepotpune podatke o ličnosti dopunite.

Pravo na brisanje podataka o ličnosti – U skladu sa Zakonom imate pravo da tražite od nas brisanje vaših ličnih podataka. U takvim slučajevima međutim postoji mogućnost da svrha radi koje su vaši podaci prikupljeni ne može biti ostvarena.

Pravo na ograničavanje obrade podataka o ličnosti – U skladu sa Zakonom imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka. U tom slučaju, takvi lični podaci će biti označeni, a mi ćemo ih moći da ih obradimo samo u određene svrhe.

Pravo na prenosivost podataka o ličnosti – U skladu sa Zakonom imate pravo da dobijete svoje lične podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku (tj. digitalno) i imate pravo da predmetne podatke prenesete drugom rukovaocu ili da zatražite prenos takvih podataka drugom licu bez bilo kakve prepreke sa naše strane ako je takav transfer tehnički moguć.

Pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti – U skladu sa Zakonom imate pravo da, iz razloga povezanih sa obradom vaših podataka o ličnosti, u bilo kom trenutku uložite prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka i da tražite da više ne 5 obrađujemo vaše lične podatke. Imate pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe Direktnog marketinga.

Pravo na povlačenje saglasnosti za obradu podataka o ličnosti – U skladu sa Zakonom, u slučajevima kada se obrada vaših ličnih podataka zasniva na vašoj saglasnosti, svoju saglasnost možete da povučete u bilo koje vreme bez naknade i bez davanja bilo kakvog objašnjenja. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade na osnovu pristanka koja je nastala pre takvog povlačenja. Ako povučete svoju saglasnost za obradu vaših ličnih podataka od strane Kompanije, možda nećemo moći da vam (u celini ili delimično) pružimo usluge koje tražite niti da ostvarimo svrhu u koju je saglasnost za prikupljanje i obardu vaših ličnih podataka data.

Pravo na podnošenje žalbe nadzornim organ – Pravo na podnošenje žalbe nadzornim organima skladu sa Zakonom imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.ima skladu sa Zakonom imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Kako biste ostvarili svoja prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem mejl adrese contact@forests.digital.

7) Kako Kompanija čuva Vaše podatke o ličnosti

Koristimo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere za zaštitu ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo o vama. Mere koje koristimo osmišljene su tako da pruže odgovarajući nivo sigurnosti tako da se obrada vaših ličnih podataka vrši u skladu sa odredbama Zakona i da se obezbeđuje zaštita vaših prava, kao i prava lica na koje se predmetni podaci o ličnosti odnose.

8) U koje zemlje se vrši prenos vaših podataka?

Vaši lični podaci se prenose kompanijama u drugim zemljama i u EU, kao i van EU. Odgovarajuće zemlje izvan EU možda ne mogu da obezbede isti nivo zaštite ličnih podataka kao u vašoj zemlji. U takvim slučajevima, Kompanija će obezbediti da strana koja prima podatke u takvoj zemlji na adekvatan način zaštiti lične podatke.

Adekvatna zaštita uključuje potpisivanje ugovora sa stranom koja prima podatke u skladu sa kojim takva strana treba da održava isti visok nivo privatnosti i bezbednosti podataka koji praktikuje Kompanija. U predmetnim ugovorima inkorporirane su standardne ugovorne klauzule izrađene od strane Poverenika u skladu sa članom 45 Zakona, kojima se u celini uređuje odnos između Kompanije kao rukovaoca Vašim podacima i obrađivača. Možete se upoznati sa predmetnim odredbama na linku https://www.poverenik.rs/sr-yu/ .

9) Kolačići

Naša internet stranica https://forests.digital koristi kolačiće. Kolačići (Cookies) su male jedinice podataka koje vaš internet pretraživač skladišti na uređaju putem kojeg pristupate našoj internet stranici i i upućuje ih ka nama kada ste na našoj internet stranici.

Koristimo isključivo kolačiće koji su navedeni u donjoj tabeli. Njihova namena i rok njihovog važenja takođe su navedeni u tabeli.

__ga

Kolačić servisa Google Analytics. Koristi se za identifikaciju jedinstvenih korisnika.

Rok trajanja: 2 godine

__gid

Kolačić servisa Google Analytics. Koristi se za identifikaciju jedinstvenih korisnika.

Rok trajanja: 2 godine

__atuvc

Kolačić servisa AddThis. Koristi se kao pomoć pri deljenju sadržaja na društvenim mrežama.

Rok trajanja: 2 godine

__atuvs

Kolačić servisa AddThis. Koristi se kao pomoć pri deljenju sadržaja na društvenim mrežama.

Rok trajanja: 2 godine

mc4wp_subscribed

Koristi se za obeležavanje korisnika koji su se pretplatili na DSI newsletter koristeći formu na sajtu.

Rok trajanja: 2 godine

PHPSESSID

Tehnički kolačić neophodan za osnovno funkcionisanje sajta.

Rok trajanja: 1 godina

Podešavanjem svog internet pretraživača možete da blokirate ove kolačiće, ali imajte u vidu da u tom slučaju nećete moći da koristite funkcionalnosti naše internet stranice ili nećete moći da ih koristite u potpunosti.

Takođe, ukoliko ih niste blokirali, imajte u vidu da prilikom kasnije upotrebe naše internet stranice možete da u bilo kom trenutku izbrišete inicijalno omogućene kolačiće, s tim da, nakon tog brisanja, više nećete moći da koristite funkcionalnosti naše internet stranice ili nećete moći da ih koristite u potpunosti. U svakom slučaju, možete da saznate detaljnije kako sve to funkcioniše klikom na odgovarajuću opciju u meniju vašeg internet pretraživača.

10) Izmene naše Politike privatnosti

Kompanija zadržava pravo da ažurira i/ili da izmeni ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupiće na snagu momentom objavljivanja izmenjene i/ili dopunjene Politike privatnosti na Sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti. Ukoliko imamo vašu mejl adresu, poslaćemo vam obaveštenje o tim promenama. Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo vas da odmah prestanete da koristite Sajt.

11) Kontaktirajte nas

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem mejl adrese contact@forests.digital